hoffmann

jan van munster

eeg

1997

photograph

50 × 40 cm
1′ 7 1116″ × 1′ 3 34

supported by the federal minister for culture and media, neustart kultur and stiftung kunstfonds

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
Gefördert durch Neustart Kultur
Gefördert von der Stiftung Kunstfonds